Όροι Χρήσης

Τελευταία ανανέωση όρων: 3/7/2015

Όπου «Υπηρεσία» εννοείται η πλατφόρμα Inspiration.
Όπου «Χρήστης» εννοείται ο επισκέπτης και εγγεγραμμένος επισκέπτης.
Όπου «Καταχώρηση» εννοείται η δημοσιευμένη ιδέα χρήστη.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει καταχώρηση του χρήστη εάν αυτή δεν τηρεί τους κανονισμούς της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι:

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλιο σε καταχώρηση εάν αυτό δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει χρήστη από το κοινωνικό δίκτυο εάν αυτός δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Τα δεδομένα του χρήστη που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων δεν κοινοποιούνται με τρίτους.

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί το δίκτυο. Καθώς επίσης και για δημοσιεύσεις προσωπικών στοιχείων

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχών αντιγραφές ιδεών από τρίτους.